Regulamin „Powiatowego Testu z wiedzy o żeglarstwie i żeglarstwie sportowym”
dla uczniów szkół powiatu średzkiego
24.03.2018 Środa Wielkopolska

1. Niniejszy regulamin określa zasady uczestnictwa w konkursie wiedzy o żeglarstwie i żeglarstwie sportowym organizowanym przez Uczniowski Klub Żeglarski „Środa” przy ul. Daszyńskiego 5, 63-000 Środa Wielkopolska (zwanym dalej „Organizatorem”).

2. Celem przeprowadzenia pilotażowego konkursu jest weryfikacja posiadanej przez uczestników wiedzy oraz promowanie wśród uczniów szkół i uczelni powiatu średzkiego zagadnień związanych z żeglarstwem i sportami wodnymi. Konkurs objęty jest patronatem honorowym przez Starostę Średzkiego Marcina Bednarza oraz Burmistrza Miasta Środa Wielkopolska Wojciecha Ziętkowskiego.

3. Udział w konkursie oznacza zgodę na zastosowanie się do wszystkich zasad niniejszego regulaminu.

4. Konkurs odbędzie się w dniu 24.03.2018 roku na terenie Szkoły Podstawowej Nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi w Środzie Wielkopolskiej, o godzinie 09:00 w wyznaczonych do tego salach.

5. Zgłoszenia przyjmowane są do dnia 21.03.2018r. (poprzedni termin 16.03.2018 roku) pod adresem e-mail: kontakt@ukzsroda.pl

6. Uczestnikiem konkursu może być uczeń szkoły podstawowej, gimnazjum, ponadgimnazjalnej oraz student uczelni wyższej z terenu powiatu średzkiego.

7. Do konkursu można zgłaszać maksymalnie trzech uczniów/studentów z jednej szkoły/uczelni z jednym opiekunem/nauczycielem. W zgłoszeniu należy podać dane uczniów: imię i nazwisko, klasę, nazwę i adres szkoły oraz imię i nazwisko nauczyciela, telefon kontaktowy.

8. Zgłoszenie uczestnika do konkursu jest równoważne z wyrażeniem przez niego zgody na gromadzenie i przetwarzanie przez Organizatora, na potrzeby konkursu, danych osobowych, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 „O ochronie danych osobowych” (Dz. U. nr 133, poz. 883).

9. Konkurs ma charakter indywidualny.

10. Członkowie Uczniowskiego Klubu Żeglarskiego „Środa” biorą udział w konkursie na odrębnych zasadach i nie będą klasyfikowani w wynikach generalnych konkursu.

11. Konkurs polega na rozwiązaniu testu z pytaniami zamkniętymi jednokrotnego wyboru z kilku możliwych odpowiedzi. Czas na rozwiązanie testu: 30 minut. Test będzie składał się z 30 pytań z żeglarstwa i 10 pytań z żeglarstwa sportowego. Pytania z żeglarstwa punktowane będą po 1 pkt za prawidłową odpowiedź. Pytania z żeglarstwa sportowego punktowane będą podwójnie za prawidłową odpowiedź. Uczestnik testu będzie mógł zdobyć maksymalnie 50 punktów.

12. Zakres materiału obowiązujący podczas konkursu obejmuje podstawowe zagadnienia z żeglarstwa oraz żeglarstwa sportowego. Ze względu na pierwszy pilotażowy test, którego celem jest weryfikacja ogólnodostępnej wiedzy o żeglarstwie, Organizator nie wskazuje konkretnie zagadnień, które mogą się pojawić w teście.

13. Komisja Konkursowa powołana przez Organizatora wyłoni trzy pierwsze lokaty oraz wyróżnienia i nagrodzi laureatów. Wszyscy uczestnicy konkursu dostaną dyplomy uczestnictwa.

14. Laureaci zostają wyłonieni wyłącznie na podstawie liczby punktów uzyskanych z testu,. W przypadku jednakowej liczby punktów finalistów Organizator przewiduje trzy pytania w dogrywce.

15. Decyzje Komisji Konkursowej w kwestii wyłonienia laureatów są ostateczne.

16. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone, a nagrody i dyplomy wręczone w dniu przeprowadzenia
Konkursu.

17. Nagrody nie podlegają zamianie na inne lub na ich równowartość pieniężną.

18. Nazwiska laureatów Konkursu zostaną opublikowane na stronie internetowej test.ukzsroda.pl najpóźniej w ciągu 24 godzin od zakończenia Konkursu.

19. Organizator może wykluczyć uczestnika z konkursu w przypadku naruszenia przez uczestnika postanowień niniejszego regulaminu. Uczestnik może być wykluczony z konkursu w przypadku oszukiwania w trakcie rozwiązywania testu.

20. Niniejszy regulamin jest jedynym dokumentem mającym wiążącą moc prawną w zakresie realizacji konkursu.

21. Oficjalna strona konkursu: www.test.ukzsroda.pl